Meer
Publicatiedatum: 10-07-2018

Inhoud

2. Beleidsbegroting

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

2.1 Intensiveringsvelden
Een eerste aanzet om te werken met intensiveringsvelden is door de raad vastgesteld bij de kadernota 2017 – 2020 en vormen de bestuurlijke prioriteiten van de aankomende periode. In de kadernota 2018 – 2021 zijn de intensiveringsveld geactualiseerd voor wat betreft de huidige stand van zaken, de specifieke uitdagingen en de bijbehorende aanpak. In aanvulling hierop wordt in deze programmabegroting kort ingegaan op de belangrijkste doelen. Tegelijkertijd wordt er hierbij een koppeling gemaakt naar de taakvelden die hierbij een belangrijke rol spelen.

2.2 Taakvelden
De totale gemeentebegroting wordt binnen dit onderdeel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de voorgeschreven begrotingsclusters (0 tot en met 8). Ieder begrotingscluster is opgebouwd uit een aantal samenhangende taakvelden, waarbij per taakveld kort wordt ingegaan op:

  1. de bijbehorende baten en lasten in de periode 2018 – 2021;
  2. de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
  3. het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2018;
  4. de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
  5. de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
  6. de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota’s en indien van toepassing de vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het Nederlands en Flevolands gemiddelde. De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website: "http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt. Dit is het tweede jaar dat gemeenten verplicht zijn deze indicatoren op te nemen. Zoals zichtbaar is beperken sommige indicatoren zich nog tot één of twee jaarschijven, die soms slechts een weergave geven tot het jaar 2014. Daarnaast kan een grafische weergave in enkele gevallen een ongenuanceerd beeld geven, zoals ook bij deze indicator. Het gemiddelde aantal verwijzingen naar Halt lijkt in Flevoland niet erg in beweging, maar in dit geval is dat toeval (Lelystad en Almere maken een stijging door van 2013 op 2014, terwijl de overige gemeenten een zeer forse daling laten zien). Wanneer de gegevens in de aankomende jaren worden ontsloten over meerdere jaarschijven en frequenter worden bijgewerkt is de ontwikkeling in de tijd beter te plaatsen en kan er een betere vergelijking gemaakt worden.

 

2.3 Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars door de hierboven beschreven intensiverings- en taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.