1. Bestuurlijke boodschap

1. Bestuurlijke boodschap

 

Dit voorjaar zijn er verkiezingen geweest en heeft Lelystad weer een nieuwe gemeenteraad gekozen. Fracties zijn met elkaar in gesprek gegaan, wat heeft geresulteerd in het raadsprogramma 2018-2022 ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’.

In de bestuurlijke visie van waaruit het raadsprogramma is opgesteld komen drie aspecten aan de orde die als voorwaardelijk kunnen worden gezien: (1) een goede en volwassen duale bestuurlijke relatie tussen raad en college, (2) een rol en positie van de gemeentelijke overheid die midden in de samenleving staat en belangen samenbrengt en (3) inhoudelijk het proces Lelystad Next Level om de stad verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont en werkt. Een economisch dynamische stad, waar Lelystedelingen trots op kunnen zijn.

Voor wat betreft de bestuurlijke verhoudingen zijn en worden er net als in de vorige raadsperiode verschillende initiatieven genomen om het onderlinge vertrouwen te versterken met respect voor elkaar rollen en verantwoordelijkheden. Ook de relatie met inwoners, bedrijven en organisaties in de stad wordt samen met hen vorm gegeven, afhankelijk van het onderwerp en het doel van de consultatie. Maar misschien nog wel belangrijker is de overtuiging dat echte vooruitgang alleen dan kan worden gerealiseerd als dat gebeurt in een hechte samenwerking met partners: naast de overheden het bedrijfsleven, het onderwijs en andere instellingen en natuurlijk de inwoners.

Een sprong voorwaarts, een next level bereik je niet zo maar. Vasthoudendheid is daarbij belangrijk. Een sporter die voor zichzelf kansen ziet om te promoveren, om kampioen te worden en om records te breken, heeft aan alleen talent namelijk niet genoeg. Er zal veel getraind moeten worden, soms zullen er blessures zijn of andere tegenslagen. Uiteindelijk kan het doel worden bereikt – gelukkig niet alleen, maar met hulp van vele anderen.

Dit voorjaar is de evaluatie van de ICL middelen afgerond, waarbij er twee belangrijke conclusies zijn getrokken. De aanvullende bijdrage die de gemeente ontvangt voor het beheer en onderhoud van de voorzieningen in de openbare ruimte is terecht en blijft grotendeels gehandhaafd in de aankomende jaren. Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nagedacht moet worden over een strategie - met bijbehorende maatregelen - om de afhankelijkheid van het Rijk te verkleinen. Hierbij is het van belang om werk te maken van een aantal hardnekkige opgaven. Opgaven die de ontwikkeling naar een volwassen stad in de weg staan. 

De gemeente Lelystad heeft de uitdaging opgepakt: de opgaven zijn gedefinieerd en in samenwerking met de Provincie Flevoland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt er gewerkt om de sprong voorwaarts te maken: ‘Lelystad Next Level’. Samen met de partners uit de stad wordt de Strategische Agenda opgesteld en na de zomer vertaald naar een Uitvoeringsprogramma. Vanzelfsprekend zal het resultaat ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

Na diverse jaren van bezuinigingen ontstaat er weer financiële ruimte om te intensiveren. In deze programmabegroting worden diverse voorstellen gedaan, die vooruitlopen op de uitkomsten van Lelystad Next Level en rechtstreeks voortvloeien uit de afspraken die zijn gemaakt binnen de veertien thema’s uit het raadsprogramma.

Deze voorstellen worden gedekt binnen het financieel meerjarenperspectief. Tot en met jaarschijf 2021 is de meerjarenraming structureel sluitend en is er sprake van een begrotingsoverschot. Zoals het er nu naar uitziet zal jaarschijf 2022 echter niet sluitend zijn. In de aankomende periode zullen er bezuinigingsmogelijkheden worden uitgewerkt, zodat de raad bij de kadernota 2020 – 2023 keuzes kan maken- mocht het op dat moment noodzakelijk blijken.  

Op het sociale vlak worden succesvolle participatieprojecten zoals Mensen maken de buurt, de Ideeënmakelaar en de Motiemarkt structureel in de begroting opgenomen. Op het gebied van veiligheid en onderwijs worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoerig van het Integraal Veiligheidsplan 2018 – 2022 en de Lokaal Educatieve Agenda 2019 – 2022.

 Ten aanzien van de Jeugdhulp is er onverkort sprake van een grote opgave. In deze programmabegroting worden de verwachte tekorten meerjarig afgedekt, zodat de hulp die nodig is ook daadwerkelijk geleverd kan worden. Tegelijkertijd wordt er blijvend ingezet op het verminderen van zwaardere vormen van zorg, maar beseffen we dat deze transformatie niet van vandaag op morgen te realiseren is. Het is hierbij noodzakelijk om in de volle breedte naar oplossingen te zoeken en in het aankomende jaar wordt er daarom een aanvalsplan Jeugdhulp en onderwijs opgesteld.

Op het fysieke vlak wordt er werk gemaakt van bereikbaarheid, bijvoorbeeld door in te zetten op een veilige ontsluiting van de campuszone. Een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer zal ervoor zorgen dat de nieuwe campus straks vanuit alle richtingen veilig te benaderen is. Ook wordt met cofinanciering vanuit de provincie de rotonde voor het provinciehuis omgebouwd, zodat verkeer vlotter doorloopt en er een veiligere situatie voor fietsers ontstaat.

Ten aanzien van het Stadshart wordt de openbare ruimte in de Promesse - tussen het Dukaatplein en Dukaatpassage – aangepakt. De initiatieven op het gebied van kunst en cultuur zijn gelukkig op grote schaal aanwezig in de stad en het nog te ontwikkelen Theaterkwartier zal hier goed bij aansluiten. Op het gebied van parkeren wordt er een gelijk speelveld gecreëerd, door de noodzakelijke vervanging van parkeerapparatuur tegelijk op te pakken met het achter slagboom brengen van de parkeervoorzieningen. Ook wordt de vindbaarheid van vrije parkeerplaatsen hierbij verbeterd via een parkeerroute-informatiesysteem.

Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt er met de gemeente Almere en de provincie Flevoland opgetrokken. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van, evenals de nog op te zetten gezamenlijke acquisitie-website. De uitgifte van bedrijventerreinen is enorm aangetrokken en de markt is volop in beweging. Door in de aankomende jaren opnieuw aanvullend acquisitiebudget beschikbaar te stellen kunnen we hier maximaal van profiteren.  

De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. De implementatie van deze integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving zal in de aankomende jaren een grote uitdaging zijn. Er worden in deze programmabegroting middelen beschikbaar gemaakt voor de noodzakelijke aanpassingen van de sociale- en fysieke beleidsregels, de werkprocessen en de daarbij behorende participatietrajecten.

De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het, zoveel als mogelijk, naar nul op de meter brengen van woningen / bedrijven. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven. 

Sinds een aantal jaren is het besef doorgedrongen dat Lelystad een sterke toeristische potentie heeft, door de ligging aan het water, de langgerekte kuststrook, aanwezige natuurgebieden en het bestaande toeristisch recreatief aanbod. De vrijetijdseconomie wordt ingezet als middel om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten en de economische groei te versterken. 

Het aankomende jaar en ook in de jaren daarna blijven we inzetten op kwaliteit, het benutten van talent en het pakken van kansen. Lelystad barst van het talent: in mensen, in bedrijven en instellingen. Ondanks de opgaven die er liggen zijn er ook veel kansen, met name de fysieke mogelijkheden van de stad zijn enorm. Er zal hard gewerkt moeten worden om samen die sprong voorwaarts te maken – naar een Lelystad Next Level. Jarenlang.

Maar het kan, samen met ons team: de stad.