Meer
Publicatiedatum: 10-10-2018

Inhoud

2. Beleidsbegroting

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

2.1 Lelystad Next Level
In de afgelopen jaren is er een aanzet gedaan om te gaan werken met zogeheten ‘intensiveringsvelden’. Met de afronding van de ICL evaluatie en het door de raad vastgestelde raadsprogramma is een nieuwe indeling aan de hand van de vijf afzonderlijke thematafels een logisch vervolg. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel, de aanpak en het proces dat in de aankomende periode doorlopen wordt. In bijlage 1 wordt inzicht geboden in de huidige stand van zaken voor elk van de vijf overkoepelende thema’s.

2.2 Taakvelden
De totale gemeentebegroting wordt binnen dit onderdeel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de voorgeschreven begrotingsclusters (0 tot en met 8). Ieder begrotingscluster is opgebouwd uit een aantal samenhangende taakvelden, waarbij per taakveld kort wordt ingegaan op:

  1. de bijbehorende baten en lasten in de periode 2019 – 2022;
  2. de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
  3. het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2019;
  4. de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
  5. de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
  6. de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota’s en indien van toepassing de vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het Nederlands en Flevolands gemiddelde.

2.3 Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars door de hierboven beschreven intensiverings- en taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.