2. Beleidsbegroting

2. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

2.1 Lelystad Next Level
In de afgelopen jaren is er een aanzet gedaan om te gaan werken met zogeheten ‘intensiveringsvelden’. Met de afronding van de ICL evaluatie en het door de raad vastgestelde raadsprogramma is een nieuwe indeling aan de hand van de vijf afzonderlijke thematafels een logisch vervolg. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel, de aanpak en het proces dat in de aankomende periode doorlopen wordt. In bijlage 1 wordt inzicht geboden in de huidige stand van zaken voor elk van de vijf overkoepelende thema’s.

2.2 Taakvelden
De totale gemeentebegroting wordt binnen dit onderdeel inzichtelijk gemaakt aan de hand van de voorgeschreven begrotingsclusters (0 tot en met 8). Ieder begrotingscluster is opgebouwd uit een aantal samenhangende taakvelden, waarbij per taakveld kort wordt ingegaan op:

 1. de bijbehorende baten en lasten in de periode 2019 – 2022;
 2. de verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
 3. het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2019;
 4. de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten;
 5. de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd wordt te bereiken;
 6. de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota’s en indien van toepassing de vermelding van aan dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is).

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het Nederlands en Flevolands gemiddelde.

2.3 Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de gemeentebegroting. Zaken als de gemeentelijke bedrijfsvoering, de financiering en het beleid omtrent de onderhoud van kapitaalgoederen lopen dwars door de hierboven beschreven intensiverings- en taakvelden heen. Dit is ook de reden dat het BBV gemeenten verplicht dit type informatie in afzonderlijke paragrafen uit te werken.

2.1 Lelystad Next Level

Doel

Het gaat goed met Lelystad. Omdat het economisch goed gaat met Nederland, omdat er heel veel ruimte is, omdat het in een vruchtbaar landbouwgebied ligt, omdat het heel veel groene natuur om zich heen heeft, omdat nu ook het Markermeer is ontdekt en de geweldige mogelijkheden worden gezien, omdat het goed bereikbaar is, omdat … er zoveel is dat de stad sterk kan maken. En tegelijk zijn veel mensen afhankelijk van een uitkering, doen niet mee met het economisch en maatschappelijk leven en hebben ook een lagere levensverwachting dan gemiddeld in Nederland. Veel van de kinderen uit deze gezinnen hebben eveneens een beperkt perspectief.

Hoe kunnen meer mensen meedoen en meehelpen om voor zichzelf en voor de stad de kansen te verzilveren? En kan de stad ook alle mogelijkheden benutten en daarmee sterker worden?

Op 4 juni dit jaar is de samenwerkingsovereenkomst voor Lelystad Next Level getekend door het ministerie BZK, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. ‘Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners mee doen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad.’ (uit: Aanpak Lelystad Next Level, 30 mei 2018). Om dit doel van een toekomstbestendige stad te bereiken wordt gezamenlijk gewerkt aan een strategische agenda en een strategisch programma, aan de hand van de volgende vijf thematafels:

 1. Sociaal Sterk
 2. Onderscheidend Onderwijs
 3. Uitstekende Woonmilieus
 4. Next Level Economie
 5. Natuur, recreatie en toerisme

Het uitvoeringsprogramma LNL zal een periode van zeker tien tot 15 jaar omvatten. Naar verwachting zal in september 2019 het Uitvoeringsprogramma 2020 - 2023 worden vastgesteld en kan het echte werk beginnen: bij en met de mensen en organisaties waarom het gaat.

De actiepunten van deze agenda vragen een lange termijn uitvoeringsstrategie en lange termijn betrokkenheid van vele stakeholders. Een strategische agenda met perspectief voor de inwoners van Lelystad is de start van een meerjarig programma. Verbindende afspraken voor een langere periode zijn nodig tussen vele partijen op die gezamenlijke acties, om invulling te kunnen geven aan de ontwikkeling van Lelystad als een sociaal sterke en duurzame samenleving. Afspraken zullen worden bijgesteld op basis van evaluaties en succesvolle en minder succesvolle ervaringen. Het vasthouden van die verbindingen tussen partijen vraagt om het vasthouden van energie in het proces, open gesprekken over verschillende en vermeende confronterende belangen en het lef om te experimenteren. Voor het aanpakken van langer lopende vraagstukken en problemen zijn vernieuwende inzichten en aanpakken nodig.

Aanpak

Het programma LNL wordt opgebouwd in samenwerking met maatschappelijke en economische partners en is voor een belangrijk deel gebaseerd op de werkzaamheden en initiatieven van deze partners. In de kern is het programma gericht op twee basisopgaven: maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling.

Aan de vijf thematafels werken momenteel de overheden, enkele experts en een aantal partners aan de opbouw van strategische programma’s. In bijlage 1 wordt voor elk van de vijf thematafels inzicht geboden in het ‘work in progress’, waarbij steeds wordt ingegaan op de context, de kansen en bedreigingen en de opgaven binnen elk van deze vijf overkoepelende thema’s. De betrokkenheid van partners is bij de opbouw en uitvoering van de programma’s cruciaal. Vanaf september 2018 worden hier meerdere partners bij betrokken. De regietafel stelt op basis van de input van de thematafels een strategische agenda op en organiseert de randvoorwaarden voor het uitvoeringsprogramma.

De thematafels maken gebruik van analyses over en scenario’s voor Lelystad, ze bekijken hoe de bestaande programma’s van overheden en partners zijn te versterken, inventariseren de randvoorwaarden waarmee kansen voor economische- en ruimtelijke- en maatschappelijke ontwikkelingen ten volle kunnen worden benut, en benoemen de Next Level ambities met vernieuwende aanpakken. Waarmee Lelystad kan ontwikkelen tot een aantrekkelijke en economisch sterke stad met positieve effecten voor haar inwoners en aantrekkingskracht voor bedrijven, initiatieven en nieuwe bewoners.

Proces

Het proces LNL loopt van de start in juni 2018 tot definitieve afspraken over een lange termijn programma in september 2019. In deze periode zijn drie fasen te onderscheiden:

1. de analyse van de opgaven, tot januari 2019
De thematafels maken een analyse van de opgaven en geven aan wat daarbinnen de belangrijke kernopgaven zijn. De thematafels maken gebruik van de bestaande analyses (zoals onder andere de Lelystad scenario’s, de trendstudie Lelystad en het raadsprogramma 2018 - 2022), landelijke indexen (wonen, sociaal-economisch e.a.) en lopende programma’s (onderwijsaanpak, omgevingsvisie, kustontwikkeling e.a.).

In samenwerking met verschillende partners komen de tafels tot het benoemen van de ambities, doelen en de noodzakelijke en gewenste aanpak bij de kernopgaven. Deze kernopgaven sluiten aan bij de hoofddoelstelling van Lelystad Next Level ‘naar een toekomstbestendige stad’, spelen in op (inter)nationale transities en trends en leveren een bijdrage aan een veerkrachtige samenleving.

2. de opbouw van de strategische agenda, tot maart 2019
De strategische agenda brengt de kernopgaven met elkaar in samenhang en benoemt daarbij de benodigde randvoorwaarden om met de kernopgaven aan de slag te gaan. Deze randvoorwaarden zijn de samenwerkingsafspraken, de organisatie, de governance om Lelystad Next Level voor langere tijd te borgen en de financiering en aansluiting bij landelijke en/of Europese regelingen.

Met de strategische agenda wordt de aanpak van de opgaven weergegeven: wat zijn de kansen en waar kan dat toe leiden. Om het concreet te maken zal daarbij ook gebruik worden gemaakt van een beperkt aantal heldere en meetbare indicatoren. De nadere uitwerking van indicatoren gekoppeld aan acties zal in de fase van de programma-opbouw gebeuren.

3. opstellen programma hoofdlijnen en uitvoeringsprogramma eerste jaren, tot september 2019
Het LNL programma bevat grote en complexe opgaven waarbij verschillende partners voor langere tijd zullen moeten samenwerken om de beoogde resultaten te kunnen behalen. Het gaat om een systeemsprong in het 50-jarig bestaan van Lelystad op de diverse thema’s; van een bescheiden nieuwe stad in de polder met zware sociale problematiek naar een trotse samenleving waar bedrijven zich graag vestigen, met next level onderwijs gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, next level woonmilieus, natuur en recreatie. Het programma bevat een uitwerking op hoofdlijnen voor een periode van minimaal 10 tot 15 jaar. Daarnaast wordt er iedere vier jaar een concreter uitvoeringsprogramma opgesteld met acties, afspraken over samenwerking en financiering. Het eerste uitvoeringsprogramma loopt van 2020 tot en met 2023. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om het proces Lelystad Next Level na een jaar (zomer 2019) te toetsen en de uitvoering te evalueren na vijf jaar en na tien jaar.

LNL Lab

Met het hierboven beschreven proces wil Lelystad de kansen benutten die zich aandienen, de negatieve sociale trends doorbreken en nieuwe kansen creëren. Zo’n proces vraagt om een energieke benadering. Het LNL Lab is de fysieke plek waar alle betrokkenen samen kunnen komen en waar bijeenkomsten worden georganiseerd over de opgaven. Het is een plek waar denken en doen samenkomen. Na verloop van tijd is het de locatie waar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers binnen en buiten Lelystad betrokken worden en een bijdrage kunnen leveren aan de diverse programma’s. Samen met de deeltafels worden expertmeetings georganiseerd met bijdragen van diverse partners binnen en buiten Lelystad. Met LNL Lab maken we ruimte voor samenwerking, vernieuwing en een energiek proces. En werken we aan invulling van onder meer de volgende vragen:

 • hoe houden we LNL energiek?
 • hoe krijgen we verbindingen tussen de kansen en vraagstukken vanuit de thema-tafels?
 • hoe krijgen we betrokkenheid vanuit de samenleving (ondernemerschap, sociaal ondernemerschap, maatschappelijk initiatief etc..)?
 • hoe zorgen we dat partijen buiten Lelystad de energie krijgen om mee te werken aan de opgave?
 • hoe betrekken we MRA, regio Zwolle, Overijssel en Gelderland, maar ook de ministeries, het kabinet?

Met het LNL Lab dagen we elkaar (en nieuwe partijen) uit om de economische ontwikkeling in en om Lelystad voor een belangrijk deel ten goede te laten komen aan Lelystedelingen op zoek naar werk en perspectief.

2.2 Taakvelden

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

0. Bestuur en ondersteuning

De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de uitvoering van de inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop beschreven clusters 1 tot en met 8. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2019 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd.

 

BBV indicatoren

Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2018 per 1000 inwoners.
Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari 2017 per 1000 inwoners.
Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner.
Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen).
Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. Met ingang van 2017 is de definitie van overheadkosten uitgebreid op basis van de voorschriften in het BBV.
Bron: Gemeente Lelystad

Taakvelden

1. Veiligheid

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2019 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

BBV Indicatoren

Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Bron: Bureau Halt

Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Taakvelden

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2019 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

 

Taakvelden

3. Economie

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2019 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

 

BBV Indicatoren

Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

 

 

Aanvullende lokale indicatoren

Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.
Bron: CBS / EBB

Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.
Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horeca-recreatieve sector. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.
Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieel- logistiek profiel. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 3.
Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

Definitie: het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers van het stadscentrum geven. Deze indicator heeft betrekking op intensiveringsveld 5.
Bron: Goudappel Coffeng

 

Taakvelden

4. Onderwijs