Meer
Publicatiedatum: 10-10-2018

Inhoud

0.10 Mutatie reserves
Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

0.10 Mutatie reserves

Context van het taakveld
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'.

Gerelateerde beleidsnota's
- Nota reserves en voorzieningen