Portefeuillehouder
E. Rentenaar
I. Adema

Context van het taakveld
De gemeente heeft een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen uit te voeren binnen dit taakveld. De uitvoering hiervan is georganiseerd binnen de Stadswinkel (burgerzaken, informatiebalie en klantcontactcentrum). Naast burgerzaken vormt het klantcontactcentrum een belangrijk onderdeel, dat uitvoering geeft aan de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en het opnemen en uitzetten van meldingen over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bezoekers en ondernemers die een bezoek brengen aan het stadhuis en vervult daarmee een waardevolle en gastvrije rol in de gemeentelijke dienstverlening.

Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de diverse wettelijk voorgeschreven taken op het gebied van burgerzaken. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten binnen dit taakveld is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft en de legesopbrengsten worden gemaximeerd door wettelijke bepalingen.

Basistaken
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse basistaken, zoals de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteitswetgeving en dergelijke. Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet heeft de gemeente de bevoegdheid om kosten in rekening te brengen als tegenprestatie voor deze door de gemeente geleverde diensten, de zogeheten leges (dit zijn de baten binnen dit taakveld).

Burgerlijke stand
Op basis van de 'Wetgeving Burgerlijke Stand' en de 'Wet op de lijkbezorging' houdt de gemeente diverse registers bij en worden daarnaast werkzaamheden verricht op het gebied van huwelijken, geboortes, overlijden, erkenningen en dergelijke.

Basisregistraties
De verplicht te voeren basisregistratie is de Basisregistraties Personen (wet BRP). Burgerzaken is beheerder van de BRP en verantwoordelijk voor het op orde zijn van deze basisregistratie.

Verkiezingen
Op basis van de Kieswet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen voor de gemeenteraad, de provinciale staten, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Europees Parlement en voor het organiseren van referenda.

Wat willen wij bereiken binnen dit taakveld?
Wat we willen bereiken is dat de inwoners en ondernemers van Lelystad de gemeente ervaren als een klantgerichte en professionele organisatie met een SIMPELE dienstverlening, waarmee je veilig en betrouwbaar zaken kunt doen en die van toegevoegde waarde is voor de Lelystadse samenleving. SIMPEL staat voor: Snel, Innovatief, Menselijk, Praktisch, Efficiënt en Leuk.

Burgerzaken staat de komende jaren voor grote veranderingen, waardoor het taakveld aan verandering onderhevig is. Optimale dienstverlening en tegelijkertijd kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, fraudebestrijding, juridisering en de toenemende digitalisering worden nog belangrijkere factoren. Hier ligt de uitdaging om de dienstverlening anders in te richten en tegelijkertijd de persoonlijke benadering, naar een hoger plan te tillen. Dat vereist meer dan ooit hostmanship en vakmanschap. Niet voor niets is onze visie op dienstverlening  “samen, betrokken en gastvrij”! Onze organisatie is er namelijk vóór Lelystad en niet andersom.

Gerelateerde beleidsnota's
- Legesverordening Lelystad 2018