Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en betaalt over deze aangetrokken leningen een vergoeding in de vorm van rente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het financieringsgedrag van gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld het risico's op het gebied van renteschommelingen worden beperkt. Zo voorkomt de zogeheten 'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd (met over het algemeen een lagere rente) en verplicht de 'renterisiconorm' gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd.

Daarnaast schrijft het BBV voor dat de totale gemeentelijke rentelasten op een consistente en eenduidige wijze  toegerekend dienen te worden aan de taakvelden waartoe de desbetreffende activa een bijdrage leveren. Deze aan de taakvelden toegerekende rente maakt inzichtelijk in hoeverre er bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten gebruik wordt gemaakt van geactiveerde bezittingen (denk aan het stadshuis, onderwijsgebouwen, het theater of bouwgronden). Deze toegerekende rente komt enerzijds dus terug als 'lasten' binnen het ene taakveld en vormen tegelijkertijd de 'dekking' van de rentelasten binnen dit taakveld. Deze handelswijze zorgt ervoor dat de lasten voor de feitelijk te betalen rentelasten wordt opgebracht vanuit de desbetreffende taakvelden.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de treasuryfunctie:

Rentelasten
De te betalen rentelasten zijn onder te verdelen naar looptijd van de afgesloten lening. Er zijn leningen afgesloten met een korte looptijd (korter dan één jaar, vaak met een relatief lage rente) en leningen met een langere looptijd (langer dan één jaar, waarbij over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd hoe hoger de rente). De rentelasten zijn voornamelijk afhankelijk van de benodigde financiering, wat weer een voortvloeisel is van de genomen raadsbesluiten in het verleden. Daarnaast bepalen de rentestanden van het moment van herfinanciering voor een groot deel in hoeverre het beschikbare budget toereikend is.

Rentebaten en dividendopbrengsten
De baten binnen dit taakveld komen enerzijds voort uit de rentebaten die de gemeente ontvangt als vergoeding van een aantal verstrekte leningen. Anderzijds ontvangt de gemeente dividendopbrengsten vanuit een viertal deelnemingen, te weten: Vitens, Huisvuilcentrale, Alliander en de Bank Nederlandse Gemeenten. De hoogte van de ontvangen dividendopbrengsten is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de genoemde deelnemingen.

De directe beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien de gemeente gehouden is aan wet- en regelgeving en te maken heeft met een financieringsbehoefte die gebaseerd is op besluiten uit het verleden.

Wat willen wij bereiken binnen dit taakveld?
Binnen de grenzen van de Wet FIDO wordt getracht de rentelasten zo laag mogelijk te houden, door maximaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet. Daarnaast wordt door middel van het spreiden van de leningenportefeuille in de tijd getracht het renterisico bij het herfinancieren van leningen zo klein mogelijk te houden.

Gerelateerde verbonden partijen
- NV Alliander
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
- NV Vitens