Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de Gemeentewet de ruimte om een drietal overige belastingen te heffen. Deze belastingen zijn: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en precariobelasting (artikel 228).

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de overige belastingen opgenomen. Het gaat hierbij om twee belastingen:

Hondenbelasting
(€591.000): de heffing van hondenbelasting is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen.

Precariobelasting
(€1.760.000): er wordt precariobelasting geheven over kabels en leidingen, als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond. De baten uit de precariobelasting vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De mogelijkheden voor gemeenten om precariobelasting te heffen vervalt echter met ingang van 1 januari 2022, resulterend in een structureel nadeel van €1.760.000 met ingang van 2022.

De hoogte van de hondenbelasting is niet aan wettelijke normen gebonden en kent daarmee een hoge mate van beïnvloedbaarheid. Het afschaffen van de precariobelasting met ingang van 2022 gaat gepaard met een overgangsperiode waarin de gemeente gebonden is aan het door de raad vastgestelde tarief dat gold op 10 februari 2016.

Gerelateerde beleidsnota's
- Legesverordening Lelystad 2018
- Verordening precariobelasting Lelystad 2016