Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VpB). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat er per saldo geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen, wat maakt dat er vooralsnog ook geen bedragen zijn geraamd binnen dit taakveld.