Portefeuillehouder
I. Adema

Context van het taakveld
Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie. Voor 2019 is de bijdrage voor Lelystad aan deze gemeenschappelijke regeling vastgesteld op €4.394.358. Daarnaast spelen er nog enkele onderwerpen die op termijn mogelijk vragen om aanvullend budgetbeslag, bijvoorbeeld de taakuitvoering op het gebied van arbeidshygiëne, de verhoging van ABP pensioenpremies en het Instituut Fysieke Veiligheid). Daarnaast is de brandweerkazerne het eigendom van de gemeente Lelystad, wat maakt dat de bijbehorende lasten ook onderdeel uitmaken van dit taakveld.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
De visie van de Veiligheidsregio Flevoland wordt als volgt verwoord: 'door goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de Regiopolitie Flevoland en andere (overheids-)diensten en instellingen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en een goede voorbereiding binnen deze organisaties, wordt voldaan aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken, waardoor de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid kan worden geboden'.

Gerelateerde beleidsnota's
- Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022

Gerelateerde verbonden partijen
- GR Veiligheidsregio Flevoland