Portefeuillehouder
I. Adema

Context van het taakveld
Op basis van artikel 172 van de gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om de regierol op het gebied van veiligheid goed in te vullen wordt elke vier jaar een integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het IVP 2018 - 2022 wordt, samen met een uitvoeringsplan, in het najaar aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat doen we binnen dit taakveld?

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met zowel wettelijke- als niet-wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het gaat hierbij om de kosten voor toezicht en handhaving, het afhandelen van (veiligheids)aanvragen en de inzet op het gebied van juridische zaken, openbare orde en veiligheid. Daarnaast bevat dit taakveld enkele werkbudgetten, bijvoorbeeld in het kader van de nazorg van ex-gedetineerden, het tegengaan van discriminatie, de ondersteuning van burgernet en de bekostiging van taken op het gebied van dierenopvang/dierenwelzijn.

De lasten zijn slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar.  Een deel van de activiteiten heeft betrekking op de uitvoering van wettelijke taken (openbare orde en veiligheid, nazorg ex-gedetineerden

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Op basis van de startnota IVP 2018 - 2022 heeft er een veiligheidsanalyse plaatsgevonden, welke heeft geresulteerd in door de raad vastgesteld prioriteiten en strategische thema's die de basis zullen vormen van het nieuwe IVP 2018 - 2022. De volgende drie prioriteiten zijn vastgesteld:

 1. Veilige en leefbare wijken en buurten
 2. Problematische jeugd en jeugdgroepen
 3. Ondermijning

Daarnaast zijn de volgende acht strategische thema's vastgesteld:

 1. Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten
 2. Veilig uitgaan en veilige evenementen
 3. Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen
 4. Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing (focuspunten zijn de luchthaven en de haven)
 5. Radicalisering
 6. Informatieveiligheid
 7. VPT / Veilige Publieke Taak
 8. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Gerelateerde beleidsnota’s
- Integraal veiligheidsplan 2018 - 2022