Portefeuillehouder
E. Rentenaar
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied  van verkeer en vervoer.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur:

  • Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks en groot onderhoud van wegen)
  • Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden)
  • Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames)
  • Reiniging wegen (machinaal en handmatig reinigen van zwerfvuil en onkruid)
  • Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven)
  • Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke)
  • Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke)
  • Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB).

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Het doel is om de bereikbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. De wens om de bereikbaarheid te verbeteren kan voortkomen vanuit ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport (Businesspark), Flevokust, Warande of het Stadshart - waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen.

Aan het mobiliteitsplan zal een uitvoeringsprogramma worden toegevoegd. Daarnaast wordt de integrale (verkeers)visie voor het stationsgebied opgesteld, inclusief fietsparkeren. Eventuele hieruit voortvloeiende voorstellen met een effect op de begroting worden betrokken in het begrotingsproces voor 2020 en verder.

In 2018 - 2019 zal er kaderstellend afstemming plaatsvinden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen vervolgens de basis voor de actualisatie van de MJR.

 

Gerelateerde beleidsnota’s
- Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002
- Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)
- Beleidsplan Openbare verlichting 2005
- Visie fietsen in Lelystad
- Bewegwijzering in Lelystad 2016
- Gladheidbestrijdingsplan