Portefeuillehouder
E. Rentenaar

Context van het taakveld
In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van de parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Onder dit taakveld vallen verder de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de fietsenstallingen in het stadshart.

De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie.

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). Sinds 1 juli 2018 wordt handhaving niet meer uitgevoerd door ParkeerService maar door Bureau Stadstoezicht.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op het realiseren van een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart. Daarbij wordt gestreefd om het gebruiksgemak van de voorzieningen te verhogen en parkeerproducten te bieden waar ondernemers op kunnen inhaken als zij hun klanten in de parkeerkosten tegemoet willen komen (voorstel 19). Gelijk speelveld betekent ook dat alle grote parkeervoorzieningen (Agoradek, ABC) in het Stadshart worden ingericht om achteraf betaald parkeren mogelijk te maken. Gelijktijdig met de noodzakelijk vervanging van de parkeerapparatuur in de garages kunnen deze locaties ook achter de slagboom worden gebracht (voorstel 12). De nieuwe apparatuur biedt functionaliteiten die het gebruiksgemak en het comfort verhogen. Wenselijk is dat de verschillende beschikbare parkeerlocaties goed vindbaar zijn met een dynamische vol/vrij-verwijzing.
Het betaald parkeren leidt tot uitwijkgedrag in de schilgebieden; waar bewoners dit willen, wordt een draagvlakmeting voor invoering van vergunningparkeren uitgevoerd. Aandachtsgebieden zijn o.a. Hanzepark, Botter en Saerdam.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Parkeerverordening 2017

Gerelateerde verbonden partijen
- Coöperatie ParkeerService