Portefeuillehouder
E. Rentenaar

Context van het taakveld
In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie heeft de verantwoordelijkheid  voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.

Wat doen we binnen dit taakveld?
De concessie Lelystad is tot eind 2021 aan Arriva gegund (optie max. twee jaar verlenging). De provincie trekt de delegatie eind 2021 in. Lasten bestaan vooral uit exploitatiesubsidie. Daarnaast reisinformatie, subsidie Buurtbusvereniging Lelystad en vangnetregeling vervoer eenzame minima. Baten zijn de provinciale bijdrage en reclame-opbrengsten (abri's en europanels). De beïnvloedbaarheid van de lasten is gering vanwege de directe koppeling met de provinciale bijdrage. De vangnetregeling en personeelslasten worden uit gemeentelijke middelen gedekt. Scholierenlijn 612 wordt gedekt uit het budget leerlingzaken.
Extra inzet vanaf 2019 op basis van het raadsprogramma:

  • frequentere en snelle verbinding tussen stadshart en kust, gedekt uit herprioritering binnen het OV-exploitatiebudget;
  • invulling zwaarwegend adviesrecht bij aanbesteding en implementatie van nieuwe concessies IJssel-Vecht en Airportshuttle;
  • lobby  voor betere treindiensten en aansluiting op nachtnet trein en/of bus vanwege Lelystad Airport;
  • inventarisatie toegankelijkheid van (looproutes naar) bushaltes en lobby bij provincie voor subsidie toegankelijk busstation.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In 2017 is de OV-visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel is efficiënt, attractief, duurzaam en toegankelijk collectief vervoer in stand houden voor de ontsluiting van de gemeente Lelystad, zowel voor de eigen concessie als het (inter)regionale spoor- en busvervoer, en het maken van afspraken met de taxisector over zelfregulatie op het station en Lelystad Airport. Nu de Provincie heeft besloten de delegatie niet te verlengen wordt ingezet op het benutten de zwaarwegende adviesrol die de gemeente van de provincie heeft gekregen om zo de doelen die in de visie zijn vastgelegd te bereiken.

Gerelateerde beleidsnota's
-Nota Mobiliteit Lelystad