Portefeuillehouder
J. Sparreboom

Context van het taakveld
De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden.

Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt er met de gemeente Almere en de provincie Flevoland opgetrokken. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van, evenals de nog op te zetten gezamenlijke acquisitie-website.

Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan vrijetijdseconomie in de periode 2017 - 2021. Hiervoor wordt ieder jaar een actieplan aan college en raad voorgelegd.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd.

De uitgifte van bedrijventerreinen is enorm aangetrokken en de markt is volop in beweging. Door in de aankomende jaren opnieuw aanvullend acquisitiebudget beschikbaar te stellen kunnen we hier maximaal van profiteren.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2017 - 2021
- Evaluatie 2017 & actieplan 2018 uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie
- Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust Flevoland Lelystad
- Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam
- Strategische agenda toerisme in de MRA 2025