Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst.

Wat doen we binnen dit taakveld?
De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Door het tijdig beschikbaar krijgen van bouwrijpe grond bijdrage aan verdere economische ontwikkeling. Hierbij de fasering in de  kader mpg en op voorzichtigheid gebaseerde bedrijfseconomische principes hanterend.

Gerelateerde beleidsnota's
- MPG 2019 (verschijnt bij de jaarrekening 2018)
- Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
- Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen
- NV Omala