Portefeuillehouder
J. Sparreboom

Context van het taakveld
Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele- en acquisitie activiteiten, met name gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners. In het kader hiervan ontvangt City Marketing Lelystad bijvoorbeeld een jaarlijkse subsidie en voert de gemeente gerichte woon- en economische acquisitie uit. De bekendheid van Lelystad wordt met deze activiteiten vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het acquireren van nieuwe klanten en het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is hierbij het uitgangspunt.

Wat willen wij bereiken binnen dit taakveld?
Het is de missie van City Marketing Lelystad om het positieve beeld van Lelystad te behouden en daar waar mogelijk te verhogen bij zowel huidige als nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven.

Gerelateerde beleidsnota's
- Jaarplan Citty Marketing Lelystad
- Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid

Gerelateerde verbonden partijen
- Lelystad Partners