Portefeuillehouder
E. Rentenaar
E. van Wageningen

Context van het taakveld
Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Naast de kapitaallasten die horen bij de fysieke schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de lasten en baten opgenomen die horen bij de MFA’s waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Investeringen in schoolgebouwen resulteren in kapitaallasten die voor langere periode vastliggen. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een plan voor gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs in de stad. De inzet ervan is om te komen tot een toekomstbestendig gebouwenbestand, waarin sprake is van duurzame en frisse scholen met een optimale bezetting, betaalbare huisvesting voor zowel schoolbesturen als gemeente en een goede spreiding en bereikbaarheid van scholen. Het meerjarenperspectief geeft daarnaast duidelijkheid over de te verwachten investeringen en onderhoudskosten voor een langere periode. De besluitvorming over dit meerjarenperspectief is voorzien voor begin 2019. Beoogd wordt het daarna als onderdeel van het IHP, jaarlijks te actualiseren.

Daarnaast wordt in 2019 gestart met de bouw van de vervangende nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs. De oplevering staat voor 2020 gepland.  Over de voortgang wordt de raad geïnformeerd.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Beleidskader onderwijshuisvesting 2012
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017 - 2026
- Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs