Portefeuillehouder
E. van Wageningen

Context van het taakveld
Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

Voor- en vroegschoolse educatie
De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast kent Lelystad een aantal VVEscholen (scholen met 20% of meer gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van taalachterstand bij kleuters.

Logopedie primair onderwijs
De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst van St. SchOOl.

Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Schoolverzuim vormt vaak de voorbode van voortijdig schoolverlaten, daarom hanteren we een lik op stuk beleid rondom verzuim, waarbij we in het uiterste geval proces verbaal opmaken. Daarnaast zetten we in op het weer opnieuw naar school krijgen van jongeren. Hiervoor benaderen we jongeren per app, telefonisch, per brief en gaan wij ook op huisbezoek als dat noodzakelijk is.

Leerlingenvervoer
Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door hun handicap niet in staat zijn zelfstandig te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer.

Peuterspeelzaalwerk
De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuterspeelzaalplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kindertoeslag.

Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid
Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen. De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringsslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden alleen plaats als we daarvoor voor een lange termijn aandacht hebben.

Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en  6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt aan een aanvalsplan voor de jeugdhulp en het onderwijs.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
De komende jaren groeit de bijdrage van het Rijk op gebied van onderwijsachterstandsmiddelen, dit gaat geleidelijk tot 2022. Uit deze middelen verzorgen we de voorschool, een wettelijke taak, maar kunnen we ook inzetten op het tegengaan van achterstanden bij leerlingen in de vroegschool en de rest van het basisonderwijs. Daarvoor ontwikkelen we een nieuwe beleidskader voor 2020 en verder.

In Lelystad Next Level wordt gewerkt aan o.a. onderscheidend onderwijs. De komende periode wordt een strategische agenda ontwikkeld en start de uitvoer van het programma.  

Gerelateerde beleidsnota's
- Kadernota LEA 2019 - 2022, (raadsbehandeling eind 2018)
- Werkagenda LEA 2019, (raadsbehandeling eind 2018)
- Beleidskader OAB 2020, (startnotitie in raad eind 2018)