Portefeuillehouder
E. van Wageningen

Context van het taakveld
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om accommodaties voor sportbeoefening te faciliteren. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie van de gemeentelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van sport en bewegen, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd deel te nemen aan beweging- en sportactiviteiten. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Lelystad kiest nog steeds nadrukkelijk voor breedtesport als prioriteit. De beleidsmatige inzet is primair gericht op de mogelijkheden om in Lelystad in de vrije tijd zelf actief met sport en bewegen bezig te zijn of daarvan te genieten.

Gerelateerde beleidsnota's
- Beleidsvisie Sport en bewegen (raadsbehandeling eind 2018)

Gerelateerde verbonden partijen
- N.V. Sportbedrijf Lelystad