Portefeuillehouder
P. Schot

Context van het taakveld
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater bestaan de lasten voornamelijk uit het verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten. Daarnaast levert een levendig lokaal cultureel klimaat een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een open, dynamische en aantrekkelijke stad.

Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Gerelateerde beleidsnota's
- Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020