Portefeuillehouder
P. Schot

Context van het taakveld
Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). In deze programmabegroting wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van Oostvaardersdijk 15, zodat er op het Werkeiland een informatiepunt kan worden ingericht met museale functie. De hieraan verbonden lasten zullen worden opgenomen in dit taakveld.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Er zijn incidentele subsidies verleend op het gebied van erfgoed (2). Daarnaast is het traject doorlopen ten behoeve van de aanwijzing van delen van het werkeiland Lelystad-haven tot gemeentelijk document. Dit traject heeft ertoe geresulteerd dat op 12 december 2017 de eerste gemeentelijke monumenten in de gemeente zijn aangewezen.

Gerelateerde beleidsnota's
- Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020