Portefeuillehouder
P. Schot

Context van het taakveld
Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP).

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het onderhoud van openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om het onderhoud van openbaar groen in stedelijk gebied, het onderhoud aan kades, loswallen, vijvers, watergangen, bossen (inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen) en speelvoorzieningen. De kwaliteitsniveaus die worden nagestreefd zijn vastgesteld in het KSP. Periodiek wordt het kostenniveau herijkt in de 'Meerjarenraming' (MJR). De MJR is de financiële onderbouwing voor zowel het dagelijks onderhoud (exploitatie) als het groot onderhoud (voorzieningen). Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het  'Integraal groot onderhoud openbare ruimte' (IGOR) welke jaarlijks wordt geactualiseerd.

De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met de nagestreefde beeldkwaliteit. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In 2018 zal er kaderstellend afstemming plaatsvinden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor een actualisatie van de MJR. Onderzocht wordt of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven. De resultaten van de 2e pilot buurtbegroting worden tevens gebruikt om na te gaan hoe dit kan worden bereikt.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Bosbeleidsplan (1996)
- Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)
- Speelruimtebeleidsplan (2013)
- Meerjarenraming (MJR 2015)
- Groenbeheerplan parken (2015)
- Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)