Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Om de diverse wettelijke taken binnen dit cluster uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen:

Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl)
Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen.  Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken en in MFA's.

Mensen Maken de Buurt
Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen die een maatschappelijke meerwaarde opleveren voor de inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. Een deel van de inzet is incidenteel van karakter (zie wenselijk voorstel 41).

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk
Naast een brede inzet binnen het algemene welzijnswerk faciliteert Welzijn Lelystad ook mantelzorgers én vrijwilligers. Zo is er een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd.

Maatschappelijke dienstverlening /schuldhulpverlening/preventief armoedebeleid
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat daarbij naast het algemene maatschappelijke werk om bijvoorbeeld de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal raadslieden, een gezinscoach / gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. Deze basisvoorziening is voor iedereen toegankelijk, waarmee op termijn wordt voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn.

Preventieve inzet jeugd
In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens lichte vormen van opvoedsteun en preventieve hulp zoals schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen en voorkomen dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten wordt beperkt door de hieruit voortvloeiende effecten. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Door in te zetten op goede basisvoorzieningen en faciltering van initiatieven worden inwoners in staat gesteld om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen. Eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo en Wet Jeugdhulp kunnen inwoners zelfstandig participeren in de maatschappij, waarmee tegelijkertijd het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning  uitgesteld - danwel helemaal voorkomen kan worden. Verder is de inzet gericht op positieve ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Integrale nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Lelystad (raadsbehandeling eind 2018)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)