Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld vormt het voorportaal bij de uitvoering van deze wet. In de uitvoering van de Jeugdwet wordt er ingezet op de 'jeugd- en gezinsteams', welke ook een voorportaalfunctie vervullen (begrotingstechnisch maken deze teams onderdeel uit van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-).

Wat doen we binnen dit taakveld?
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen en algemene voorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Het  gaat hierbij o.a. om de Sociaal wijkteams. De toegang voor alle ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo verloopt via de Wijkpunten en de Sociaal wijkteams.
Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. valt onder dit taakveld.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
We willen de basis versterken zodat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen participeren in de maatschappij. Voor bepaalde inwoners zal extra ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Wij willen dat, als het nodig is, deze extra ondersteuning vanuit de Wmo (via de Sociaal wijkteams) wordt geregeld.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)