Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld staan de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inkomensregelingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

Bijstandsuitkeringen - Participatiewet
Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2019 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2350 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel). Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en reïntegratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland.

Armoedebeleid
Het betreft hier de financiële ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het curatieve armoedebeleid. Het preventieve armoedebeleid maakt onderdeel uit van taakveld '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', waarbij de inzet is om (de overerving van) armoede te voorkomen in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing.

Wat willen wij bereiken binnen dit taakveld?
Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer volledig meedoen niet mogelijk blijkt.

Het gemeentelijke armoedebeleid kent een preventief en een curatief deel. Binnen het preventieve deel is de inzet gericht op het waar mogelijk  met ondersteuning en begeleiding voorkomen dat mensen in de armoede terecht koment. Het curatieve deel omvat de set maatregelen om mensen in de armoede te ondersteunen. Met ingang van 2017 wordt er extra ingezet op armoedebestrijding onder kinderen, onder andere via de inzet van de bijbehorende decentralisatieuitkering (de Klijnsma middelen). 

Gerelateerde beleidsnota’s
- Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011
- Nota Werk in Uitvoering 2012
- Businessplan Social Firm
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)

Gerelateerde verbonden partijen
- GR IJsselmeergroep