Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In de afgelopen periode is er daarom gewerkt aan scenario's om deze gecontroleerde afbouw vorm te geven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het businessplan social firm. Dit businessplan is in het laatste kwartaal van 2017 ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraden van de vier gemeenten die deelnemen in de GR IJsselmeergroep.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds'.

De vier gemeenten die onderdeel uitmaken van de GR IJsselmeergroep (Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) hebben aangegeven voor wat betreft de Wsw en re-integratie activiteiten open te staan voor de oplossing in de vorm van een social firm. De social firm is bedoeld als een hefboom voor de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt en zal daarnaast een belangrijke rol gaan spelen in het terugdringen van de verwachte tekorten in de uitvoering van de Participatiewet.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
De social firm moet de lokale re-integratie bedrijven en Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die vervolgens opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Implementatie plan Social Firm (raadsbehandeling begin 2019)
- Businessplan Social Firm

Gerelateerde verbonden partijen
- GR IJsselmeergroep