Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld.

Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (zie taakveld '6.3 Inkomensregelingen'). Dit taakveld is in de afgelopen jaren sterk in beweging geweest, waarbij er een forse korting op de beschikbare rijksmiddelen is doorgevoerd. Daarnaast zijn er wetswijzigingen - de verplichte toepassing van beschut werken - die gemeenten verplichten meer geld in te zetten voor de begeleiding van de doelgroep met een arbeidscapaciteit tussen de 0-30%. Dit zal binnen de bestaande middelen opgevangen moeten worden en gaat daarmee ten koste van de beschikbare middelen voor de overige klanten onder de Participatiewet. Dat kan op termijn een nadelig effect hebben op de uitstroom, ondanks de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 leiden immers tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding. 

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. De algemene toeleiding naar werk kan worden opgedeeld in een drietal (eventueel geschakelde) stappen, waarbij aan iedere cliënt maatwerk wordt geboden:

In het voorportaal van het WBL wordt ingezet op het in kaart brengen en eventueel aanvullen van de competenties van de klant, waarbij of aansluiting volgt op het aanbod vanuit de WMO (dagbesteding) of de doorstroom naar arbeidsparticipatie.
In het middensegment van het aanbod wordt de klant onder begeleiding klaar gemaakt voor een al dan niet betaalde baan. Hoofdinzet is vinden van werkritme en groeipotentie. Hier ligt de aansluiting naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan (mogelijkerwijs gepaard gaande met een voorziening zoals de Loonkostensubsidie).
De derde stap/fase betreft de uitstroom naar regulier werk (met of zonder een voorziening zoals de LKS). Uitstroom kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten.

Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. vanuit de gemeente wordt gestuurd op de inrichting van de Social Firm, een samenwerkingsverband van NOP, Urk en Lelystad dat het aanbod op re-integratie verder zal versterken.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
De gemeente is verantwoordelijk om waar het mogelijk is mensen toe te leiden naar werk. Hierbij wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Door de individuele capaciteiten en vaardigheden per cliënt in kaart te brengen, wordt het mogelijk om maatwerk te leveren en vindt alleen ondersteuning plaats waar het nodig is.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Implementatie Beschut Werken 2017
- Businessplan Social Firm
- Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2019 (raadsbehandeling eind 2018)
- Implementatieplan Social firm (raadsbehandeling eind 2018)
- Nota VB Nieuwe Banen 2016

Gerelateerde verbonden partijen
- GR IJsselmeergroep