Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Er bestaat een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze verstrekkingen op basis van de Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren.
 
Er is/wordt extra geïnvesteerd in de basis, waardoor het gebruik van deze maatwerkvoorzieningen in een aantal situaties beperkt kan worden. Voorbeelden zijn de investering in het vrijwilligersvervoer en afspraken om woningaanpassingen waar mogelijk mee te nemen bij bouw/renovatie zodat er later minder individuele aanpassingen nodig zijn. In 2019 wordt hierop verder gewerkt.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Het pakket van woningaanpassingen, scootmobielen en rolstoelen blijft beschikbaar conform het vastgestelde beleid. Waar nodig en passend kunnen inwoners van de gemeente Lelystad van één of meerdere voorzieningen gebruik maken zodat zij zoveel mogelijk kunnen blijven participeren in de maatschappij.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Wmo 2019 (raadsbehandeling eind 2018)
- Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)