Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt.

Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken binnen de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad.

1. Huishoudelijke ondersteuning
Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning.

2. Ondersteuning thuis
Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid.

3. Dagbesteding
Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte.

4. Kortdurend verblijf / respijthuis
Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis dat in 2017 is geopend.

5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken
Het Rijk heeft met ingang van 2015 een aantal financiële compensaties voor chronisch zieken afgeschaft, omdat de tegemoetkoming vaak niet op de juiste plek terecht kwam. De budgetten die hiermee zijn gemoeid zijn met een aanzienlijke korting overgeheveld naar gemeenten, die daarmee gericht maatwerk kunnen bieden. In Lelystad worden deze middelen ingezet voor inwoners met een laag inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van een uitgebreide collectieve zorgverzekering .

6. Regiotaxi
Klanten met een indicatie voor Wmo- vervoer zijn in het bezit van een vervoerspas, waarmee zij kunnen reizen met Regiotaxi Flevoland. Connexxion organiseert samen met verschillende vervoerders het vervoer voor Lelystad (in samenwerking met de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde).

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Versterking van de basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid. Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis waarbij, de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra ondersteuning nodig. Middels het aanbieden van de diverse maatwerkvoorzieningen worden inwoners handvatten aangeboden om te blijven participeren in de samenleving, zodat iedereen - ook mensen met een beperking - mee kunnen blijven doen.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Wmo 2019 (raadsbehandeling eind 2018)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)