Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is opgenomen.

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het  onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Het gaat daarbij om:

1. Jeugd- en gezinsteams
De Jeugd- en Gezinsteams zijn gevormd voor de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen met complexere problematiek. De vier Jeugd- en Gezinsteams werken gebiedsgericht, waarbinnen generalistische werkers met een brede expertise de ruimte en bevoegdheid krijgen om ondersteuning op maat te arrangeren. Er is één aanspreekpunt voor het gezin: één gezin, één plan, één regisseur. Samen met het gezin wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is, waarbij de professionals op het juiste moment zwaardere -of juist lichtere- hulp kunnen inzetten.

2. Lokale specialistische jeugdhulp
Onder lokale specialistische jeugdhulp vallen dagbesteding, dagbehandeling, persoonlijke verzorging en kort verblijf. In verband met de transformatie wordt een verschuiving verwacht van regionale- naar lokale specialistische jeugdhulp. Per 2018 valt jeugd GGZ (behalve de essentiele/topspecialistische functies) ook onder lokale specialistische jeugdhulp.

3. Regionale specialistische jeugdhulp
Wanneer een probleem niet kan worden opgelost door het Jeugd en Gezinsteam en er geen geschikt lokaal zorgaanbod aanwezig is wordt er specialistische, regionaal ingekochte, zorg geboden. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten op het gebied van jeugd-GGZ (de essentiele/topspecialistische functies) en verblijf (klinisch jeugd GGZ, pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus). Ook zijn regionale afspraken gemaakt voor Veilig Thuis en Jeugdbescherming en - reclassering. Deze vormen van jeugdzorg vallen onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18-.

4. Landelijk transitiearrangement (LTA)
Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie.

5. Persoons Gebonden Budget (PGB) Jeugd
Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura.

De komende periode zetten we ons in om het sociaal domein efficienter en effectiever te maken, waarbij we o.a. werken aan een integrale aanpak, dwars door de drie domeinen en onderwijs heen, in verbinding met het preventieve werkveld. Binnen dit taakveld en taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken zal een aanvalsplan voor de jeugdhulp en het onderwijs opgesteld worden.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Samen met taakveld 6.82 Geescaleerde zorg 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdhulp een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018/2019 (raadsbehandeling eind 2018)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)