Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het binnen dit taakveld om de volgende zaken:

Dak- en thuislozenopvang
Het bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden deels door Lelystad en deels door de centrumgemeente bekostigd.

Vrouwenopvang en huiselijk geweld
De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden. 

Beschermd wonen
Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage ontvangen. Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. In de aankomende jaren worden deze middelen overgeheveld naar de individuele gemeenten, waarbij op dit moment door het Rijk en de VNG wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit zal worden doorgevoerd.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is er een regionaal beleidsplan (Regionaal Kompas) opgesteld, waarin het beleid voor de komende periode is vastgelegd.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Wmo 2019 (raadsbehandeling eind 2018)
- Regionaal Kompas 2018 - 2019
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)