Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is opgenomen.

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het  onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Het gaat daarbij om:

1. Jeugdbescherming en - reclassering (JB/JR)
Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. JB/JR wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen. Komende periode blijven we inzetten op begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVE-trajecten) om zo het aantal en duur van dwangmaatregelen JB/JR terug te dringen.

2. Veilig Thuis
Lelystad draagt bij aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis'. Er wordt ingezet op een effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie. Vanaf 1 januari 2019 zullen de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid worden met onder andere de radarfunctie.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zo veilig mogelijk opgroeien en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdhulp een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018/2019 (raadsbehandeling eind 2018)
- Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 (raadsbehandeling begin 2019)