Portefeuillehouder
N. den Os

Context van het taakveld
Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing).

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met de taken op het gebied van afvalwater en waterhuishouding. Het gaat hierbij om de opvang en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater.

Naast het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van inspectie gaat het hierbij ook om het voorzien van kosten die horen bij het groot onderhoud. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing, die geheven wordt bij particulieren. De bijdrage voor het riool vanuit de bedrijven c.q. de niet-woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de toerekenbare BTW en de -bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2016 t/m 2021 zal binnen de looptijd van dit GRP een actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd, waarin 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast onstaat voor bewoners en gebruikers.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2021
- Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)