Portefeuillehouder
E. van Wageningen

Context van het taakveld
Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied van het inzamelen- en verwerken van afvalstoffen. De gemeente rekent de kosten door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100% kostendekkend is.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, toerekenbare BTW en -bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats op het gebied van Handhaving en Reiniging. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximaal toegestane kostendekkendheid van 100%.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot 75% afvalscheiding in 2020 met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en toename hoeveelheid ingezamelde grondstoffen.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Afvalstoffenbeleidsplan 2015

Gerelateerde verbonden partijen
- NV HVC