Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking, op basis van het wettelijke verbod met ingang van 2024.

Wat hebben we gedaan binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van milieu. Daarnaast maakt de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid en de ondersteuning van inwoners bij de sanering van asbestdaken ook onderdeel uit van dit taakveld.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
De OFGV verzorgt sinds 1 januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder de taken van de omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van de (coördinatie van)milieutoezicht, het toezicht op brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op bodemkwaliteit, plus het juridisch vervolg op overtredingen.

Handhaving en toezicht
Een deel van de taken die voortvloeien uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maken eveneens onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat daarbij in dit taakveld om het uitvoeren van ondermeer toezicht kamerverhuur, wet kinderopvang en woningwet. Daarnaast gaat het over bouw- en slooptoezicht in combinatie met nieuwbouw, het uitvoeren van controles op constructieve veiligheid van bouwwerken en dergelijke. Daarnaast hebben de lasten betrekking op juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij complexe vergunningaanvragen. Hier is ook nadrukkelijk een link met het taakveld wonen en bouwen (8.3) waar de omgevingsvergunningen worden verleend.

Duurzaamheid
Op basis van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020 heeft de raad middelen toegekend voor de jaarschijven 2017 en 2018, waarbij tegelijkertijd is besloten het duurzaamheidsbeleid als een regulier beleidsveld te behandelen. Bij de behandeling van de kadernota 2018 - 2021 heeft de raad via amendement A9 besloten dat het duurzaamheidsbeleid in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen, wat in deze programmabegroting 2018 - 2021 vervolgens wordt geeffectueerd.

Asbestproblematiek
Met ingang van 2024 geldt er een verbod op asbesthoudende dakbedekking. De gemeente heeft hierbij de taak om inwoners te informeren en zal hier ter zijner tijd op gaan handhaven. Ter ondersteuning van inwoners die hiermee worden geconfronteerd  zijn er middelen geraamd ter dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de vervanging van asbesthoudende daken.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is (op het onderdeel duurzaamheid en asbestproblematiek na) vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het, zoveel als mogelijk, naar nul op de meter brengen van woningen / bedrijven. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven. 

Gerelateerde beleidsnota’s

- Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Gerelateerde verbonden partijen
- Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek