Portefeuillehouder
P. Schot

Context van het taakveld

Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie of aspecten daarvan.

De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak en er een directe relatie bestaat met andere beleidsterreinen. Zo dienen de bestemmingsplannen op orde te zijn om leges voor omgevingsvergunningen te kunnen innen en heeft dit taakveld grote raakvlakken met de invoering van de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet gaat een grote verandering betekenen, een stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat 26 wetten (o.a. op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen, Natuur, Milieubeheer, Cultureel Erfgoed), vier AMvB's en tien ministriële regelingen vervangen. Daarnaast zijn aanhaakwetten zoals de natuurwet en de Wet Grondeigendom in procedure. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2018 voor consultatie beschikbaar komt. De Omgevingswet heeft een sterk integraal karakter en introduceert nieuwe thema's in het fysieke domein zoals gezondheid en duurzaamheid. De wet kent 6 nieuwe kerninsturmenten: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. De wet gaat uit van het principe één overheid, één overheidsloket en één omgevingsvergunning. Dit betekent zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, bestuurlijke afstemming over rollen en bevoegdheden en een andere architectuur van systemen om data overzichtelijk te houden en beschikbaar te stellen. De invoering van de Omgevinsgwet is uitgesteld, waarschijnlijk naar 1 juli 2020.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Tot dit taakveld behoren de lasten die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij om de voorbereiding- en vaststelling van structuurplannen en -visies, het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het uitvoering geven aan een faciliterend grondbeleid. Daarnaast wordt gewerkt aan het voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op de invoering van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In 2018 staat de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet centraal. Uitgangspunten daarvoor zijn: 
 
Koersvast
Er wordt uitgegaan van een pragmatische aanpak, waarbij het bestaande en de Lelystadse situatie als uitgangspunt dient voor verdere ontwikkelingen.

Leren door te doen, waarbij de burger als gebruiker centraal staat
Veel zaken zijn nog in ontwikkeling en het werken in geest van de wet zal gaande weg vorm en inhoud moeten krijgen.

Tijdige implementatie
Vanuit de ambities is gekozen voor een middenpositie. Dat houdt in dat wij het minimale regelen om te kunnen werken binnen de Omgevingswet plus een extra inspanning verrichten om ons huidige gewenste dienstverleningsniveau op peil te houden.

Prioriteit aan het opstellen van de Omgevingsvisie
Concreet wordt ingezet op het opstellen van de Omgevingsvisie (op basis van de vastgestelde strategische hoofdopgaven), het  inventariseren van de wet- en regelgeving (ofwel de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen), het op doen van ervaring met een omgevinsgplan door een pilot uit te voeren en het opstarten van het digitale programma.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Structuurplan Lelystad 2015
- Lichte actualisatie structuurplan 2015
- Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
- Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
- Procesvoorstel 'Op weg naar de Omgevingswet, Leren door te doen'
- Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030