Portefeuillehouder
J. van den Heuvel

Context van het taakveld
Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor woningbouw  zijn, behoudens sociale woningbouw, geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening is echter wel een wettelijke taak. 

De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Voor zowel grondexploitaties voor bedrijvigheid als voor woningbouw geldt dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld ruimtelijk en inhoudelijk programma. Dit programma wordt uitgewerkt in een bouwgrondbegroting die als basis dient  voor inkomsten en uitgaven. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Op grond van wettelijkek regels is een degelijke en realistische onderbouwing van alle kosten en baten en de uitgifte snelheid noodzakelijk.

Wat doen we binnen dit taakveld?
De gemeentelijke grondexploitatie woningbouw is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van wonen en leven. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld.

De directe beïnvloedbaarheid van de gemeentelijke grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) is beperkt en verloopt via de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Wijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben op de balanspositie en risico's. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen. In de afgelopen jaren zijn als gevolg van de marktomstandigheden diverse grondposities uit exploitatie genomen op grond van wettelijke regels. Hierdoor zijn forse bedragen afgeboekt cq. voorzieningen getroffen en zijn er diverse maatregelen genomen. De aan de grondexploitaties toegerekende bedrijfsvoeringkosten en de interne uren zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde middenscenario.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Conform het door de raad vastgestelde uitgiftescenario wordt er voor 2019 ingezet op een verkoop van circa 200 kavels voor woningen.

Gerelateerde beleidsnota’s
- MPG 2019 (jaarrekening)
- Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
- Verordening grond- en grondontwikkeling