Portefeuillehouder
J. Sparreboom

Context van het taakveld
Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en bouwen. Zo moeten gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvisie. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De wet- en regelgeving op dit terrein is volop in beweging, zo werken het Rijk en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. Op dit moment wordt uitgegaan van de inwerkingstreding van de omgevinsgwet in 2021. Zie ook 8.3. Ruimtelijke Ordening. Het taakveld wonen en bouwen heeft relaties met diverse andere taakvelden waaronder maatwerkvoorzieningen (WMO), grondexploitatie en openbaar groen en (openlucht) recreatie. Er wordt binnen dit taakveld samengewerkt met woningcorporaties, bewoners, projectontwikkelaars, particuliere verhuurders, makelaars, institutionele beleggers, bouwbedrijven, andere gemeenten, de provincie, huurdersorganisaties etc.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die samenhangen met de beleidsterreinen wonen en bouwen.

  • Wonen
    Er wordt binnen dit taakveld uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woonbeleid, door middel van de woonvisie Lelystad 2016-2020. Deze visie vormt de basis voor het maken van nieuwe jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties en wordt onder andere gebruikt voor de totstandkoming van de woningbouwprogrammering die gebruikt wordt als onderlegger voor het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). De uitvoering van de woonvisie vindt plaats in nauwe samenwerking met tal van partners en het gemeentelijk handelen is erop gericht plannen en initiatieven van anderen zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) diverse leningen in opdracht van de gemeente Lelystad, denk aan de starterslening en de blijverslening. Ook wordt uitvoering gegeven aan de Huisvestingswet met een in 2019 in te voeren huisvestingsverordening. 
  • Bouwen
    Er wordt uitvoering gegeven aan de Wabo, waarbij de gemeente diverse taken heeft op het gebied van omgevingsvergunningverlening, zoals constructieve veiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid en rekeninghoudend met milieuaspecten. Naast deze uitvoeringskosten ontvangt de gemeente legesopbrengsten vanuit de verstrekte omgevingsvergunningen.

De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de woonvisie Lelystad 2016-2020; 'goede en betaalbare woningen voor iedereen en goede woningen in prettige en gewilde woonwijken'. In lijn met het raadsprogramma wordt op stadsniveau gestuurd op de verhouding tussen sociale huurwoningen en al het andere aanbod (koopwoningen, vrije sector huur) in de verhouding 30%/70%. Conform het raadsprogramma maken we afspraken met de woningcorporaties over het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen voor doelgroepen voor wie de wachttijden het langst zijn en/of om een doorstroom op gang te kunnen brengen. Binnen het marktsegment worden vooral ontwikkelingen in de middeldure huursector en koopwoningen in de categorie € 170.000-€ 270.000 gestimuleerd. Er wordt voorrang gegeven aan nieuwbouw op onafgemaakte plekken in de stad, waaronder Warande, het Stadshart en Bataviahaven. Dit moet er mede aan bijdragen dat Lelystad aantrekkelijk wordt en blijft voor mensen met economische en/of maatschappelijk binding aan Lelystad om hier te komen wonen of te blijven wonen.  In lijn met het raadsprogramma wordt onderzocht wat nodig is om de wijken die gebouwd zijn in de jaren 70 en 80 te vitaliseren en te verduurzamen. Er wordt actief beleid gevoerd dat is gericht op de leefbaarheid in die wijken. Conform raadsprogramma wordt bij stadsrenovatie er naar gestreefd om te komen tot een betere verhouding tussen huur- en koopwoningen. Nieuwe woonvormen voor bijvoorbeeld ouderen die een bijdrage kunnen leveren aan het voor elkaar kunnen zorgen en het tegengaan van eenzaamheid (en daarmee het verminderen van de zorgvraag) krijgen ruimte. In 2019 zal tevens verder gewerkt worden aan het terugdringen van illegale kamerverhuur.

In 2019 zal de voorbereidingen op de Omgevingswet verder worden opgepakt, waarbij gedacht moet worden aan het opstellen van de Omgevingsvisie, het screenen van verordeningen en beleidsregels, zodat deze uiteindelijk 'Omgevingsgwet-proof' zullen zijn. Tegelijkertijd zal er in 2019 gewerkt worden aan het verder verbeteren van de dienstverlening.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Structuurplan Lelystad 2015
- Lichte actualisatie structuurplan 2015
- Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
- Woonvisie Lelystad 2016 - 2020
- Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen
- OFGV
- Veiligheidsregio