Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Bestuurlijke boodschap Blz. 4  
1. Bestuurlijke boodschap Blz. 5  
2. Beleidsbegroting Blz. 6  
2. Beleidsbegroting Blz. 7  
2.1 Lelystad Next Level Blz. 8  
Doel Blz. 9  
Aanpak Blz. 10  
Proces Blz. 11  
LNL Lab Blz. 12  
2.2 Taakvelden Blz. 13  
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster Blz. 14  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 15  
0.1 Bestuur Blz. 16  
0.10 Mutatie reserves Blz. 17  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 18  
0.2 Burgerzaken Blz. 19  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 20  
0.4 Overhead Blz. 21  
0.5 Treasury Blz. 22  
0.61 OZB woningen Blz. 23  
0.62 OZB niet - woningen Blz. 24  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 25  
0.64 Belastingen overig Blz. 26  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 27  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 28  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 29  
1. Veiligheid Blz. 30  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 31  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 32  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 33  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 34  
2.2 Parkeren Blz. 35  
2.3 Recreatieve havens Blz. 36  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 37  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 38  
3. Economie Blz. 39  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 40  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuure Blz. 41  
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 42  
3.4 Economische promotie Blz. 43  
4. Onderwijs Blz. 44  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 45  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 46  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 47  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 48  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 49  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 50  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 51  
5.4 Musea Blz. 52  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 53  
5.6 Media Blz. 54  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 55  
6. Sociaal domein Blz. 56  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 57  
6.2 Wijkteams Blz. 58  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 59  
6.4 Begeleide participatie Blz. 60  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 61  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 62  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 63  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 64  
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 65  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 66  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 67  
7.1 Volksgezondheid Blz. 68  
7.2 Riolering Blz. 69  
7.3 Afval Blz. 70  
7.4 Milieubeheer Blz. 71  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 72  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 73  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 74  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 75  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 76  
2.3 Paragrafen Blz. 77  
1. Lokale heffingen Blz. 78  
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 79  
3. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 80  
4. Financiering Blz. 81  
5. Bedrijfsvoering Blz. 82  
6. Verbonden partijen Blz. 83  
7. Grondbeleid Blz. 84  
8. Interbestuurlijk toezicht (IBT) Blz. 85  
9. Onderzoeksagenda Blz. 86  
3. Financiële begroting Blz. 87  
3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 88  
3.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 89  
3.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen - structureel Blz. 90  
3.2 Voorgestelde begrotingsbijstellingen - structureel Blz. 91  
3.3 Voorgestelde beklemmingen en onttrekkingen - incidenteel Blz. 92  
3.3 Voorgestelde beklemmingen en onttrekkingen - incidenteel Blz. 93  
3.4 Uiteenzetting financiële positie Blz. 94  
3.4 Uiteenzetting financiële positie Blz. 95  
Bijlagen Blz. 96  
Bijlage 1: Stand van zaken thematafels - Lelystad Next Level Blz. 97  
1. Sociaal Sterk Blz. 98  
2. Onderscheidend Onderwijs Blz. 99  
3. Uitstekende woonmilieus Blz. 100  
4. Next Level Economie Blz. 101  
5. Natuur, recreatie en toerisme Blz. 102  
Bijlage 2: Subsidieoverzicht Blz. 103  
Bijlage 2: Subsidieoverzicht Blz. 104  
1. Subsidieplafonds 2019 begrotingssubsidies Blz. 105  
2. Subsidieplafonds 2019 per regeling Blz. 106  
3. Verleende subsidies per taakveld Blz. 107  
4. Verleend subsidie bedrag per instelling Blz. 108  
Bijlage 3: Afkortingenlijst Blz. 109  
Bijlage 3: Afkortingenlijst Blz. 110  
Moties en amendementen Blz. 111  
Moties en amendementen Blz. 112  
Bijlage 3: Afkortingenlijst Blz. 113  
Infographic Blz. 114  
Infographic Blz. 115